Sebezkušenostní výcvik HR profesionálů – cesta k větší celistvosti

Je nám potěšením Vám nabídnout základní sebezkušenostní výcvik HR profesionálů. Tento výcvik je zaměřen na rozvoj vašich meta-dovedností a osobnostních předpokladů pro úspěšnou a profesionální práci v oblasti HR.

Je vystavěn na osvědčených principech výcviků zaměřených na osobní růst a seberozvoj. Výcvik je veden formou uzavřené skupinové práce, pod supervizí zkušeného profesionála v oblasti osobního růstu a rozvoje, vychází z principů proces orientované psychologie, skupinové analýzy, osobní transformace, koučování a arteterapie.

Nedílnou součástí výcviku je práce v „peer skupinách“ a vlastní individuální práce se svým průvodcem mezi jednotlivými setkáními. Jedinečností výcviku je i práce s mentory každého účastníka na realizaci vlastních transformačních cílů.

Prothea Advisory je firmou, která se zaměřuje především na rozvoj lidí, zejména HR profesionálů a dalších profesí pracujících v organizacích s ostatními. Věříme, že skrze ně lze do firem přinášet „člověčenství“, větší míru uvědomění a v konečném důsledku větší míru svobody a spokojenosti. Zabývá se aplikací psychologie a jí blízkých disciplín do každodenní firemní praxe. Máme mnoholeté zkušenosti z oblasti koučingu, terapie, psychologické podpory a současně i s vedením velkých týmů a zastávání top manažerských pozic.

Propojujeme svět lidí se světem businessu a naopak.

Jsme profesionální průvodci lidí… 

Poslání programu

Pracujeme na propojení našich zdrojů a snů a hledáme možné cesty k jejich naplnění. Objevujeme vlastní tvořivost a její sílu a zažíváme inspiraci k další práci.

Chceme, aby na konci tohoto programu účastníci odcházeli posilněni o spojení se svými zdroji, více- vědomější si různorodosti světa a sebe sama, se svým zformulovaným životním a profesním posláním, aby skrze sebe a své poznané dary přinášeli do organizací a firem „člověčenství“ a tím umožňovali lidem kolem sebe naplňovat jejich potenciál a přispívat k jejich životní spokojenosti.

Představení výcviku

„Jakým jsem člověkem, takovým mohu být HR profesionálem“.

Naše osobnost, naše vzorce prožívání a chování, náš způsob vztahování se k sobě samému a i ke světu předurčují, jak se budeme v roli HR profesionála cítit a jak v ní budeme úspěšní. Nestačí jenom „znát“ svoje zdroje, ale potřebujeme umět se s nimi spojit a pracovat, vědět co jsou naše vášně a talenty, co nás podporuje a co limituje, co skrze nás přichází do světa a organizace. To jak jsme sami vyladěni, jak jsme pokročilí na cestě ke své celistvosti, tak pracujeme s druhými.

Pokud začneme vědomě a reflektivně pracovat na sobě, pokud uznáme a přijmeme svoji různorodost, své mnohdy protikladné či nechtěné části, stáváme se citlivějšími a pokornějšími vůči svému okolí. Tyto žité kvality pak přináší změnu celého systému. Míra vlastní „fluidity“ a sebe-uvědomění je základem pro vztahování se k druhým.

Průvodcovství není „pouhé povídání“ si s druhými, je to metadovednost, kterou je potřeba kultivovat a rozvíjet, o kterou je potřeba se starat. Přidejte se k nám na cestu osobního růstu, na cestu za větší mírou vlastní celistvosti…

Komu je tento výcvik určen

Výcvik je koncipován pro:

 • HR profesionály – personalisty, kouče, trenéry, mentory;
 • manažery, kteří mají zájem o rozvoj sebe sama pro vlastní další práci s jednotlivcem, skupinami, organizacemi, vztahy nebo konflikty;
 • lidi se zájmem o osobnostní rozvoj, práci na sobě samých, na svých vztazích a komunitách, ve kterých pracují nebo i žijí.

Výcvikem podpoříte integraci všech našich částí, poznáte své zdroje energie, osvojíte si principy vlastního seberozvoje, naučíte se techniky vnitřní práce, podpoříte svoje kvality.

Klíčovým předpokladem pro úspěšné absolvování výcviku je chuť, odvaha a odhodlání se pustit do práce na sobě a být k sobě maximálně otevřený i akceptující.

Rozvineme vaší všímavost i zpřítomnění. Budeme zkoumat, co všechno potřebujete k tomu, aby se z vašich snů a tužeb stala realita, aby osobní změna nebyla jenom prázdná věta, ale aby se stala Vaší každodenní součástí.

Nepřinášíme žádný recept na okamžitou změnu, na rychlé vyřešení všech úkolů, obtíží či nesnází… Vytváříme pro vás příležitost pro bezpečnou cestu sebepoznání a prostor pro osobní změnu.

Jsme vaši průvodci a rádi vás uvítáme na společné cestě…

Skladba výcviku – formy učení

Základním předpokladem pro výcvik je vlastní motivace, chuť pracovat na sobě, odvaha se pouštět do neprozkoumaných oblastí, zvídavost a otevřená mysl hledajícího.

Zážitkové učení – učení ve skupině

Srdcem celého programu je práce v uzavřené skupině, tzn. její složení bude po celou dobu výcviku neměnné. Budeme střídat práci v různě velkých skupinách, Zaměříme se na nácvik dovedností, reflexi a pochopení kontextu situace. Důraz je kladen na prožitek, jedná se o cestu individuálního učení skrze zpětnou vazbu ostatních a skupinový zážitek. Zároveň nás zajímají i skupinové procesy, kterým se budeme také intenzivně věnovat.

Učení skrze vztahy – peerky

Cílem celého programu je získané dovednosti z výcviku přinášet do vaší reality, do vztahů i komunit, ve kterých pracujete a žijete. Tato cesta bývá složitá, často je potřeba mít ještě podporu od lidí, kteří se vydali na stejnou cestu jako vy a procházejí podobnými situacemi a hledáním. Podmínkou účasti ve výcviku je pravidelné měsíční setkání s vlastní peer skupinou (cca 4-5lidí) v rozsahu minimálně 3hodin. Peer skupina zůstává po celou dobu výcviku neměnná. Tato peer skupina bude vaší celoroční podporou na cestě osobních změn a je v ní další prostor k diskuzím, otázkám a sdílení.

Individuální učení – práce s průvodcem

Na cestě osobního růstu a transformace se setkáte s řadou otázek a situacemi, kdy nemusí být jasné jak dál. Je třeba hluboké reflexe a vytrvání na cestě, aby bylo možné se dále posunout, najít individuální styl osobního růstu a seberozvoje. Součástí výcviku je proto i setkávání s vaším průvodcem, který s vámi pracuje na individuální bázi a napomáhá převedení vašich získaných zkušeností a dovedností do vaší reality a zároveň podporuje setrvání na vaší cestě.

Inspirativní večery s hostem

Pro náš seberozvoj jsou důležití lidé, kteří nás něčím mohou inspirovat, kteří se sami vydali na cestu své individuální změny a mohou o ní „svědčit“, lidé od kterých se můžeme něco přiučit. Každý výcvikový modul budete mít možnost strávit jeden inspirativní večer v diskusi s přizvaným hostem.

Deník a svědectví o cestě

Významnou částí výcviku je práce s vlastní sebereflexí a všímavostí, která slouží jako významný zdroj učení. Proto je nedílnou součástí výcviku psaní deníku a současně i zpracování vlastní cesty výcvikem. Forma bude diskutována a reflexe cesty proběhne v polovině a na konci výcviku.

Mentor a učení v praxi

Cesta změny a růstu bývá obtížná a klade vysoké nároky na naši disciplínu a odhodlání. Zejména v začátcích potřebujeme mít „parťáka“, se kterým můžeme sdílet naše úspěchy i obtíže, někoho kdo nám může poskytnout oporu i dobrou radu. Každý účastník si v začátku kurzu vybere a domluví svého mentora, ideálně z místa svého pracoviště a týmu, se kterým pravidelně diskutuje progres na cestě změny, zejména po skočení kurzu. S mentory ke konci výcviku proběhne společné setkání, které vás povzbudí a inspiruje do další cesty po skončení kurzu.

Organizace a harmonogram výcviku

Organizace

 • Výcvik je koncipován pro max. 14 účastníků, z toho jsou dvě místa rezervována pro rodiče na rodičovské dovolené.
 • Čtyři 3 denní moduly, 3 z toho budou probíhat v Praze a jedno setkání bude výjezdní mimo Prahu (místo bude upřesněno).
 • Cena výcviku je 60.000 Kč bez DPH, zahrnuje 12 dní výcviku, 4 supervidované peerky a 8 individuálních setkání. Cena nezahrnuje ubytování ani stravu.
 • Rodič na rodičovské dovolené hradí pouze individuální setkání a supervidované skupiny (1000 Kč/hod.) + administrativní poplatek za výběrový proces ve výši 1.500 Kč.

Harmonogram

 • Modul I.: (19.-21.11.2014) – Moje identita/y – kdo a kým jsem? Moje poslání, mé vášně aneb co mě naplňuje, mé dary a talenty aneb v čem jsem fakt dobrý a jak to žít?
 • Modul II.: (28.-30.1.2015) – Já a Ty. Vztahy, nálady, konflikty, (bez)moc, rank, status.
 • Modul III.: (18.-20.3.2015) – Figurální drama mého života. Jak si býti více vědom svých různých částí a své různorodosti? Jak tyto části více přizývat do svého života? Jak tento respekt a soucit přinášet do světa?
 • Modul IV.: (27.-29.5.2015) – Cesta k srdci a můj osobní příběh

Harmonogram 2. běhu : 2015/2016

 • Modul I.: (7. – 9. 10. 2015) – Moje identita/y – kdo a kým jsem?
 • Modul II.: (2. – 4. 12. 2015) – Já a Ty.
 • Modul III.: (10. – 12. 2. 2016) – Figurální drama mého života.
 • Modul IV.: (25.-27.5.2016) – Cesta k srdci a můj osobní příběh

Přihláška na kurz

Přihlášky a případné dotazy k tomuto kurzu zasílejte na mailovou adresu kurzy@prothea.cz nebo na telefonní číslo 737 210 680.